Condicions Generals programa d'hosteleria

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ “LA TARGETA HOSTALERIA LA SIRENA”


1. La Sirena ha creado la tarjeta de hostelería para poder ofrecerte condiciones especiales en la adquisición de productos e informarte sobre nuestros productos y servicios. La tarjeta de hostelería se rige por las condiciones generales contenidas en este documento. Las condiciones generales de la tarjeta de hostelería están disponibles en www.lasirena.es. La utilización de la tarjeta implica la plena aceptación de las presentes condiciones por las que se rige, sin perjuicio de posibles modificaciones futuras y/o de nuevos servicios incorporados.

2. Puede solicitar la tarjeta de hostelería LA SIRENA cualquier persona física o jurídica mayor de 18 años que tenga un domicilio de residencia en España y sea titular de un negocio dedicado a la restauración y/o la hostelería (En adelante el titular). Para obtener la tarjeta deberá cumplimentarse el correspondiente formulario y presentar una copia del alta censal (modelo 036 o 037) en la que deberá figurar alguno de los epígrafes vinculados con una actividad de hostelería, o de la primera página del resumen anual del IVA (modelo 390) del último ejercicio fiscal disponible. El formulario deberá firmarse por el representante legal del titular pudiendo designar una segunda persona autorizada en cuyo caso, el formulario deberá estar firmado por ambos.

3. Salvo se especifique lo contrario, los descuentos aplicables a los clientes de hostelería no se aplicarán sobre productos en oferta y/o promoción ni serán acumulables a otros descuentos que LA SIRENA pueda ofrecer a sus clientes. Asimismo, el uso de esta tarjeta tampoco será compatible con el de otras tarjetas de LA SIRENA.

4. Esta tarjeta es titularidad de LA SIRENA y el uso por parte del titular es personal e intransferible. Para disfrutar de las condiciones especiales y ventajas de esta tarjeta será imprescindible que el representante o la persona autorizada presente la misma junto con su DNI, TR o pasaporte en el momento de la compra. El titular deberá notificar, por cualquier medio que asegure su correcta recepción a LA SIRENA, cualquier modificación de los datos y circunstancias personales facilitadas en el momento de solicitud de la tarjeta, siendo responsable ante LA SIRENA de dicha falta de notificación.

5. El producto adquirido no podrá ser revendido a terceros. La utilización del mismo deberá realizarse siempre en el marco de una actividad propia del sector de la restauración y/o la hostelería que deberá ser prestada directamente por el titular de la tarjeta.

6. El titular será responsable de la correcta utilización y conservación de la tarjeta. El uso inadecuado o fraudulento de la misma implicará la pérdida de la condición de cliente de hostelería de LA SIRENA y, por consiguiente, la cancelación automática de la tarjeta.

7. La fecha de caducidad de la tarjeta vendrá indicada en cada caso en la propia tarjeta. Para la renovación de la misma, el titular deberá acreditar documentalmente la concurrencia de los requisitos que motivaron su otorgamiento, así como de cualquier otro requisito que en un futuro LA SIRENA pudiera exigir.

8. El titular podrá en todo momento renunciar al uso de la tarjeta comunicando a LA SIRENA su decisión y procediendo a su devolución. La falta de uso de la tarjeta durante un periodo de 24 meses facultará a LA SIRENA a proceder a su cancelación.

9. La d’hostaleria es regeix per les condicions generals que s’inclouen en aquest document. Les condicions generals de la targeta d’hostaleria estan disponibles a www.lasirena.es.
L’ús de la targeta implica la plena acceptació d’aquestes condicions per les quals es regeix, sense perjudici de les possibles modificacions futures i/o dels nous serveis incorporats.

2. Pot sol·licitar la targeta d’hostaleria LA SIRENA qualsevol persona física o jurídica major de 18 anys que tingui el domicili de residència a Espanya i que sigui titular d’un negoci dedicat a la restauració i/o l’hostaleria (d’ara endavant, el “titular”). Per obtenir la targeta ha d’emplenar el corresponent formulari i presentar una còpia de l’alta censal (model 036 o 037) en què s’ha d’indicar algun dels epígrafs vinculats a una activitat d’hostaleria, o bé de la primera pàgina del resum anual de l’IVA (model 390) de l’últim exercici fiscal disponible.
El formulari l’ha de signar el representant legal del titular i podrà designar una segona persona autoritzada. Si és aquest cas, el formulari l’han de signar les dues persones.  

3. A excepció que s’especifiqui el contrari, els descomptes aplicables als clients d’hostaleria no s’aplicaran sobre productes en oferta i/o promoció, ni seran acumulables a d’altres descomptes que LA SIRENA pugui oferir als seus clients. Així mateix, l’ús d’aquesta targeta tampoc no és compatible amb el d’altres targetes de LA SIRENA.

4. Aquesta targeta és titularitat de LA SIRENA i l’ús per part del titular és personal i intransferible. Per gaudir de les condicions especials i avantatges d’aquesta targeta, és
imprescindible que el representant o la persona autoritzada la presentin juntament amb el DNI, TR o passaport en el moment de la compra. El titular ha de notificar, a través de qualsevol mitjà que n’asseguri la correcta recepció a LA SIRENA, qualsevol modificació de les dades i circumstàncies personals facilitades en el moment de la sol·licitud de la targeta.

5. El producte adquirit no es pot revendre a tercers. L’ús del producte s’ha de fer sempre en el marc d’una activitat pròpia del sector de la restauració i/o l’hostaleria que l’ha de prestar directament el titular de la targeta.

6. El titular serà responsable d’un ús i conservació correctes de la targeta. L’ús inadequat o fraudulent de la targeta implica la pèrdua de la condició de client d’hostaleria de
LA SIRENA i, com a resultat, la cancel·lació automàtica de la targeta.

7. La data de caducitat de la targeta s’indica en cada cas a la pròpia targeta. Per renovar-la, el titular ha d’acreditar documentalment la concurrència dels requisits que van motivar l’atorgament, així com qualsevol altre requisit que en un futur LA SIRENA pugui exigir.

8. El titular pot, en qualsevol moment, renunciar a l’ús de la targeta i comunicar a LA SIRENA la seva decisió, procedint a la devolució. La manca d’ús de la targeta durant un període de 24 mesos dona dret a LA SIRENA a procedir a la cancel·lació.

9. La targeta no és un mitjà de pagament i, per tant, no es pot utilitzar per al pagament de béns i serveis.

10. LA SIRENA es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment. En la mesura que afectin als titulars, les modificacions es podran comunicar de manera individualitzada, mitjançant cartelleria al mateix establiment o a través de la pàgina web www.lasirena.es. En cas que no estiguis d’acord amb aquests canvis, comunica’ns-ho
i procedirem a donar-te de baixa de la targeta d’hostaleria.

11. LA SIRENA es reserva el dret d’eliminar la targeta d’hostaleria en qualsevol moment. En aquest cas, la cancel·lació es comunicarà a través del web i/o dels punts de venda.  El titular pot donar de baixa la targeta d’hostaleria en qualsevol moment mitjançant un escrit signat pel seu representant legal adreçat a La Sirena Alimentación Congelada, SLU, on haurà d’acreditar la seva identitat i la representació amb què actua.

12. Aquestes condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten als jutjats de Terrassa per resoldre els conflictes i renuncien a qualsevol altre fur.

13. En virtut del que s’estableix en el Reglament de la UE 2016/679 (RGPD) i la resta de normatives vigents, t’informem que les dades personals facilitades seran tractades per LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, SLU,  amb CIF número B-63935555 situada al carrer Ramon Llull s/n; Polígon Industrial Can Trias, 08232 Viladecavalls (Barcelona),
 amb la finalitat de prestar els serveis objecte de la targeta d’hostaleria i poder oferir-te els descomptes i informar-te sobre els nostres productes, serveis i ofertes. Aquesta
informació es remetrà a través dels mitjans electrònics facilitats com, per exemple, el correu electrònic o un SMS. La Sirena també pot enviar comunicacions a través del correu postal.

Tractem les teves dades en el marc de les condicions que acceptes en donar-t’hi d’alta i per poder prestar-te els serveis de la targeta d’hostaleria. Per poder comunicar-nos amb tu necessitem que mantinguis el canal de correu electrònic o d’SMS actiu. En cas contrari, és possible que no puguem prestar-te determinades funcionalitats o serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment.

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat dels casos en què estiguem obligats per la Llei o dels casos en què tu mateix ens n’autoritzis. Per poder prestar-te
un servei adequat, La Sirena pot comunicar les teves dades a proveïdors de confiança que tractaran les teves dades personals en el nostre nom (més informació
a www.lasirena.es/politicadeprivacitat).

L’acceptació del tractament de les teves dades personals sempre té caràcter revocable. En cas d’oposar-t’hi i de no autoritzar el tractament de les teves dades personals, la teva adhesió a la targeta d’hostaleria no es podrà efectuar.

Si ho desitges, pots revocar el consentiment facilitat i/o exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del tractament i/o de portabilitat de les dades mitjançant un escrit al nostre delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça esmentada anteriorment o a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]  En cas que consideris que s’han vulnerat els teus drets, també pots emparar-te en el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

La Sirena garanteix l’ús responsable i confidencial de les teves dades de caràcter personal i es compromet a utilitzar-les de conformitat amb la finalitat del tractament. A més, es compromet a conservar-les adequadament i a adaptar les mesures corresponents per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que es disposa al Reglament de la UE 2016/679 i la resta de normatives vigents.

Trobaràs més informació sobre la nostra política de privacitat a www.lasirena.es/politicadeprivacitat. Alternativament, pots sol·licitar aquesta informació a les nostres botigues.


Que fàcil que és menjar bé

Vols 5€ de descompte? Apunta't a la nostra Newsletter i rebràs un codi promocional i grans ofertes exclusives...
Vull rebre informació comercial i publicitària sobre productes, novetats i/o esdeveniments de la Sirena d'acord amb la seva Política privacitat
Afegir a favorits

Afegir a favorits