Condicions Generals de Compra online

Condicions generals de compra en línia

1.- Objecte

Aquestes condicions generals de contractació regulen l'adquisició de tots els productes i serveis que ofereix LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.L.U. (d'ara endavant, "La Sirena") als seus clients a través del lloc web www.lasirena.es.

Aquestes condicions generals estan complementades per les Condicions legals d'ús, l'Avís legal del web de La Sirena i la Política de privacitat de La Sirena que el client pot consultar en el mateix lloc web, i que aquí es transcriuen.

La utilització d'aquest web i/o l'adquisició de qualsevol dels productes i serveis que s'hi ofereixen implica l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les Condicions legals d'ús i les Condicions generals de compra que aquí es recullen, així com l'Avís legal del web de La Sirena ("Avís legal"), la Política de privacitat de La Sirena i, quan correspongui, les condicions particulars que puguin regir l'adquisició de productes i serveis. L'usuari es compromet a llegir atentament les condicions generals de compra cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte o servei, ja que aquestes poden haver estat modificades des de l'última vegada que hi va accedir. Al final de les condicions es publicarà la data de l'última actualització per tal d'informar sobre la versió que resulti d'aplicació en aquell moment.

2.- Naturalesa de la botiga virtual

Els productes i serveis de la nostra botiga virtual estan destinats a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. En conseqüència, l'adquisició de productes i serveis està destinada al consum propi del client o de les persones en nom de les quals aquest estigui legalment autoritzat a actuar.

En virtut del que s'ha expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del nostre servei de compra. En el cas de les compres en línia corresponents a clients amb targeta d'hostaleria, el producte només es podrà utilitzar en el marc d'una activitat pròpia de la restauració-hostaleria prestada directament pel titular de la targeta, tal com es descriu en les condicions de la mateixa.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per quedar vinculat per aquestes condicions generals en contractar amb La Sirena, i accepta de manera expressa i sense excepcions que l'accés al servei de compra i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.


3.- Operativa del servei de compra

3.1.- Gamma de productes i aplicació de preus de La Sirena

La Sirena ofereix un assortiment ampli i variat d'aliments congelats, així com altres productes d'alimentació i complementaris, que el client des del seu ordinador pot adquirir sense desplaçar-se.

La majoria de les imatges que apareixen en el nostre catàleg virtual corresponen a productes ja elaborats (cuinats), i només es mostren a efectes descriptius. En conseqüència, cal tenir present que els productes finalment lliurats poden variar respecte les fotografies publicades.

La Sirena garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, independentment del dia en què es faci el lliurament. Els preus del servei de compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Els productes, juntament amb les seves característiques i preus, apareixeran en pantalla. s preus de la botiga online són aplicables exclusivament a les compres realitzades en l’esmentat canal de venda. En els supòsits de compres de productes a pes, el preu final dependrà del pes real del producte subministrat i, per tant, l'import de la compra podrà no coincidir amb l'import de la comanda.

La Sirena es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

3.2.- Preparació i lliurament de les comandes

La Sirena garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen al portal, si bé, puntualment, es pot produir alguna falta de disponibilitat en el moment d'efectuar la comanda. Si es dona aquesta circumstància, La Sirena es posarà en contacte amb el client al més aviat possible per informar-lo i oferir una solució al respecte.

3.3.- Lliuraments i devolució de comandes

3.4.1.- Lliuraments

Hi ha diferents modalitats de lliurament de les comandes, i els usuaris poden consultar-ne la cobertura i disponibilitat abans de fer la compra.

(a) Lliurament a domicili

Aquesta opció permet lliurar la comanda on l'usuari ens indiqui a totes les poblacions on el servei tingui cobertura. Els lliuraments es realitzaran de 9:00 a 21:00 hores (22:00 hores en alguna zona), en trams majoritàriament de 2 hores de dilluns a divendres i els dissabtes de 9:00 a 15:00 hores excepte dies festius nacionals, autonòmics o locals. Aquestes franges horàries podran variar en funció de la zona geogràfica; la disponibilitat horària es mostrarà durant el procés de petició de la comanda.

El repartiment a domicili es fa amb una flota de vehicles amb caixa frigorífica i equips de fred que mantenen la temperatura perquè els productes arribin en perfectes condicions. Els repartidors tenen àmplia experiència i segueixen protocols per tal de garantir que en cap moment es trenca la cadena de fred dels productes. D'aquesta manera, La Sirena garanteix al client la recepció dels productes en les millors condicions de qualitat.

Atès el caràcter recurrent del nostre servei als clients, formem i retribuïm el nostre personal per evitar la cerca i acceptació de propines.

(b) Recollida en botiga

La Sirena ofereix la possibilitat que l'usuari passi a recollir la seva comanda en alguna de les botigues habilitades amb el servei de "Recollida en botiga". La botiga seleccionada s'encarregarà de mantenir la seva comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

En el procés de tramitació de la comanda s'informarà l'usuari de la data i hora a partir de la qual podrà passar a recollir la comanda. Com a norma general, i en funció de la botiga de recollida, la comanda estarà disponible en les 4 hores laborables posteriors a la recepció de la comanda. S'entendrà per hores laborables les d'obertura al públic de l'establiment de recollida de la comanda.

Sense perjudici de l'anterior, aquesta franja horària es podrà veure modificada puntualment en determinades dates de l'any o per circumstàncies excepcionals, si bé l'usuari serà degudament informat durant el procés de tramitació de la comanda.

L'usuari haurà de recollir la comanda a l'hora prevista i dins dels 7 dies posteriors a la data comunicada per La Sirena.

3.4.2.- Condicions de lliurament

En el moment del lliurament, l'usuari haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Per a la recollida de les comandes, només caldrà que l'usuari mostri el seu DNI/NIE/passaport, així com el número de la seva comanda, de manera que La Sirena pugui identificar que la comanda correspon amb la del client.

La Sirena no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directament imputable, o en casos de força major en els termes i les condicions que preveuen aquestes Condicions generals de compra.

3.4.3.- Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili són gratuïtes per a imports de compra iguals o superiors als 49€. Les comandes que no superin aquesta quantitat tenen un cost de 5,50€. Si la compra es recull en botiga, l'import és gratuït.

 

3.4.4.- Qualitat

La Sirena garanteix la màxima qualitat de tots els productes que comercialitza. Per aconseguir-ho realitzem el control de tots els processos amb la màxima exigència, des de la selecció de les matèries primeres, la seva preparació i posterior congelació en origen, fins al transport en camions frigorífics fins a la seva llar. Amb això certifiquem que en cap moment es trenca la cadena del fred. Així pot tenir la certesa que quan consumeix els nostres aliments congelats, aquests conserven totes les seves característiques naturals i qualitats nutritives.

3.4.5.- Devolucions

L'usuari tindrà dret a desistir de la compravenda sense incórrer en cap penalització, en un termini de catorze (14) dies naturals a comptar a partir del lliurament del producte.

Tanmateix, en virtut de l'art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, atesa la naturalesa dels productes adquirits, s'informa als usuaris que els refrigerats, congelats o altres productes peribles que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, així com aquells productes precintats que no siguin aptes per ésser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene, estan exclosos del règim general de desistiment. Per aquest motiu, La Sirena ofereix la possibilitat de practicar la devolució, sempre i quan aquesta es produeixi dins les vint-i-quatre (24) hores següents a l’entrega.

Les sol·licituds de devolució s'hauran d'efectuar a través del Servei d'Atenció al Client de La Sirena mitjançant correu electrònic a sac@lasirena.es o al telèfon gratuït de contacte 900 21 06 21.


3.5.- Formes de pagament

Per al pagament del preu dels béns comprats i de les eventuals despeses d'enviament -les quals apareixeran en pantalla durant el procés de compra-, La Sirena garanteix la total seguretat de les transaccions dels seus clients i posa a la seva disposició els actuals estàndards tecnològics pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

 

La Sirena ofereix diferents alternatives:

 

a)      Contra reembossament, en efectiu, en el moment del lliurament.

 

b)      Pagament amb targeta (Visa, MasterCard, Eurocard, Tarjeta 6000, Acces) en el moment del lliurament.

 

c)      Mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament GlobalPayments de CaixaBank, entitat de prestigi que compleix amb l'estàndard PCI-DDS i a la qual el client serà redirigit garantint la seguretat i la confidencialitat de les seves dades.

La comanda validada pel client no es considerarà efectiva fins que el centre de pagament bancari atorgui la seva conformitat al mitjà de pagament i autoritzi la transacció. En cas contrari, la comanda s'anul·larà automàticament.

La Sirena no emmagatzemarà cap dada de la targeta quan l'usuari seleccioni l'opció de guardar aquestes dades per a compres futures, ja que tota la informació s'emmagatzemarà en el centre bancari que gestiona la passarel·la de pagament; d'aquesta manera es garanteix la màxima seguretat i confidencialitat de les dades.

 

4.- Confirmació de la compra

Una vegada finalitzada la seva petició de comanda, n'apareixerà el full de confirmació, que es podrà imprimir per a la seva constància i seguretat. Així mateix, La Sirena li trametrà via telemàtica a través del seu correu electrònic una justificació de la contractació efectuada.


5.- Responsabilitat i força major

S'entén com a força major, amb caràcter enunciatiu però no limitador (i) qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, sigui inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o les fallades en la recepció, l'obtenció o l'accés als diferents serveis per part d'aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per La Sirena, (vii) l'escassetat o la poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (viii) accidents, (ix) conflictes bèl·lics, (x) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xi) bloqueig, (xii) disturbis, o (xiii) per raó de qualsevol disposició governamental.


6.- Protecció de dades de caràcter personal

La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de La Sirena. Per tal de preservar i garantir la privacitat, La Sirena l'informa que totes les dades personals proporcionades a través d'aquest lloc web es tractaran de manera confidencial i d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999.

La Sirena l'informa que les dades que vostè ha facilitat s'incorporaran a un arxiu responsabilitat de LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.L.U.

L'usuari ha d'omplir el formulari de registre ja que, en cas contrari, La Sirena no li podrà prestar els serveis que s'ofereixen en el portal. L'usuari, a més, ha de declarar que tota la informació que proporciona per accedir als portals és verídica, completa i precisa, i s'ha de comprometre a mantenir-la actualitzada i comunicar qualsevol canvi en les dades personals.

L'usuari accepta i autoritza La Sirena a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades amb les finalitats següents: (i) poder-li prestar el servei de venda a domicili o recollida en botiga, així com la resta de serveis als quals accedirà a través del nostre portal, (ii) enviar-li informació tècnica, comercial o publicitària sobre els nostres productes, serveis o esdeveniments La Sirena, (iii) enviar-li enquestes o formularis sobre els nostres productes, serveis o relacionats amb el sector alimentació. iv) realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra a la fi d’aplicar avantatges i ofertes relacionades amb la seva condició de soci/a. L'usuari accepta que aquesta informació se li pugui trametre tant via ordinària com telemàtica.

Així mateix, l'usuari autoritza que les seves dades es puguin cedir a altres societats pertanyents al Grup La Sirena amb les finalitats esmentades anteriorment.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels nostres productes, serveis o esdeveniments, així com qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa i sempre tindrà caràcter revocable.

Les dades que es recullen són les estrictament necessàries per a les finalitats esmentades anteriorment.

L’usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i les condicions que preveu l’LOPD. Per exercir aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a sac@lasirena.es o per correu postal al carrer Ramon Llull s/n, Pol. Industrial Can Trias, Viladecavalls - 08232, indicant-nos el seu nom complet i número de DNI.

 7.- Suggeriments, queixes i reclamacions

La Sirena està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i serveis. Per fer qualsevol suggeriment o proposta, o presentar una queixa, posi's en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de La Sirena mitjançant el correu electrònic sac@lasirena.es o bé pot trucar al telèfon gratuït 900 21 06 21.

Els fulls de reclamació estan a disposició dels usuaris en qualsevol dels nostres establiments.

Si desitja que li enviem un full oficial de reclamació, el pot sol·licitar mitjançant el següent Formulari

Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 15 del Reglament (UE) núm. 524/2013, l'informem que la Comissió Europea ha establert una Plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia per resoldre les controvèrsies relatives a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis subscrits en línia entre un consumidor resident a la Unió i un comerciant establert a la Unió. Pot accedir a aquesta plataforma a través de l'enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 8.- Llei aplicable

Aquestes condicions generals s'interpretaran i es regiran d'acord amb la legislació espanyola o andorrana, segons correspongui.

L'acceptació d'aquestes condicions generals per part del client és una condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar dels diferents serveis. L'usuari declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit íntegrament i ha acceptat les condicions generals d'accés i ús dels diferents serveis. 

v.13/11/2017


Siguis com siguis, et mereixes el més bo

Newsletter de la sirena No et perdis les novetats, promocions i ofertes exclusives. Només per als subscriptors de la nostra newsletter!