Avís legal

AVÍS LEGAL WEB

 

1. TITULARITAT DEL WEB

La Sirena Alimentación Congelada, S.L.U. (d'ara endavant, "La Sirena"), amb domicili social al carrer Ramon Llull s/n, Polígon Industrial Can Trias, 08232 Viladecavalls (Barcelona), amb NIF B-63935555, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 37821, foli 157, full número B-B-313899, és la titular del web www.lasirena.es .

La Sirena està inscrita en el Registre d'Empreses de Venda a Distància del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat amb el núm. d'inscripció 2011109309082V.

En cas de dubte sobre aquestes condicions, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d'Atenció al Client 900.21.06.21 o enviant-nos un correu electrònic a sac@lasirena.es.

 

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Aquestes condicions (d'ara endavant denominades "Avís legal") tenen per objecte regular l'ús d'aquest web, així com de la resta de webs titularitat de La Sirena. Si us plau, dediqui uns minuts a llegir-les.

L'accés i la utilització del lloc web per part de l'usuari implica l'acceptació expressa, plena i sense reserves dels avisos legals, les condicions i els termes d'ús que conté. L'accés i la utilització d'aquest web és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

La Sirena pot oferir a través del lloc web serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret, i que desenvolupen i complementen aquest Avís legal.

Aquest web s'ha desenvolupat en benefici de clients actuals o potencials de La Sirena establerts en territori espanyol i andorrà, si bé l'oferta de productes i serveis podrà estar circumscrita a determinades àrees geogràfiques del territori.

 

3. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquest Avís legal i altres condicions aplicables que s'incloguin en aquest web.

Està expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal i en altres condicions aplicables, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de La Sirena.

2. Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a La Sirena o a tercers sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts tret que es disposi de l'autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (programari i maquinari) de La Sirena o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. L’obtenció o l’intent d’obtenció dels continguts utilitzant per fer-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició amb aquesta finalitat en general, dels que s’emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i/o dels continguts.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar de cap manera:

1. Les notes, llegendes, indicacions o símbols que La Sirena o bé els titulars legítims dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

2. Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin presentar els continguts (marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

3. L’accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts i/o dels serveis s’ha de fer sempre, i en tot cas, amb finalitats privades i no comercials.

L’usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificadores (usuari–contrasenya) per accedir als serveis que s’ofereixen al web, i es compromet així mateix a no cedir-ne l'ús ni permetre-hi l'accés a tercers. L’usuari serà responsable pels danys i els perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut d’aquesta informació.

L’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, i és responsabilitat seva actualitzar la informació subministrada.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web (URL), tant els textos com les imatges, els arxius d’àudio i vídeo, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, les marques, etc., són titularitat exclusiva de La Sirena o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de La Sirena i de qualsevol altre tercer. L’ús o l’accés a aquesta pàgina web no comporta l’atorgament de cap dret sobre les marques, els noms comercials o els signes distintius de cap classe continguts al web.

L’usuari pot descarregar, copiar electrònicament i imprimir parts dels continguts del lloc web, sempre que això sigui per a ús privat, no comercial. Està expressament prohibida la utilització del contingut del web amb finalitats públiques o comercials.

La Sirena es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté el web així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de cap avís previ.

La Sirena no garanteix que els materials i la informació que conté el web hagin de continuar a la seva disposició. La Sirena es reserva el dret a eliminar la totalitat o part d’aquest web.

 

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l'ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. En conseqüència, La Sirena, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors i representants queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web

La Sirena farà tots els esforços i utilitzarà tots els mitjans raonables per evitar qualsevol error en els continguts del web i perquè aquest estigui disponible, si bé no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web ni assumeix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

 

6. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

La Sirena s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals que conté la Llei orgànica 15/99, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altres normes que la complementin i desenvolupin.

Les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari en els formularis que empleni seran tractades i incorporades a arxius titularitat de La Sirena Alimentación Congelada S.L.U., inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre els quals s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir-ne la confidencialitat. Així mateix, l'usuari autoritza que les seves dades es puguin cedir a altres societats pertanyents al Grup La Sirena amb les finalitats esmentades anteriorment.

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.

L’usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i les condicions que preveu l’LOPD. Per exercir aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a sac@lasirena.es o per correu postal al carrer Ramon Llull s/n, Pol. Industrial Can Trias, Viladecavalls - 08232, indicant-nos el seu nom complet i número de DNI.

La Sirena utilitza Google Customer Match, una eina de Google que compara un llistat de correus electrònics de La Sirena amb usuaris registrats a Google. Si la direcció està registrada, es podran mostrar anuncis personalitzats que puguin ser del seu interès. Per obtenir més informació sobre aquesta tecnologia de Google, si us plau, consulti la Política de Privacitat de Google.

Per a més informació, consulti la Política de privacitat de La Sirena.

 

7. COOKIES

La Sirena pot utilitzar cookies per facilitar la navegació en la seva pàgina web. No obstant això, l’usuari pot configurar el seu equip per acceptar o no les cookies que rep, tot i que això pot anar en detriment d’alguna funcionalitat. Per a més informació, consulti la Política de Cookies.

 

8. LLICÈNCIA D'ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb autorització prèvia:

1. L’usuari no pot reproduir, imitar, totalment ni parcialment, el contingut del web, ni l’aparença gràfica (look and feel), ni ha de fer marcs (frames) ni enllaços encadellats (link inline) de les pàgines de La Sirena.

2. No s’ha de crear cap browser, marc, ni cap entorn o barra de navegació sobre les pàgines del web.

3. No s’han de fer manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el web, La Sirena o les seves propietats i, en particular, no s’ha de declarar ni donar a entendre que La Sirena col·labora, és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.

4. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o cap altre signe distintiu pertanyent a La Sirena, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per La Sirena.

5. La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no ha de contenir informacions ni continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, tampoc no ha de contenir continguts contraris a cap dret de tercers.

6. L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre La Sirena i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació ni l’aprovació de La Sirena dels seus continguts o serveis.

 

9. MENORS

Aquest web no està dirigit a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar-hi cap informació de caràcter personal. La Sirena pot oferir a través del lloc web serveis que poden estar limitats a persones majors d'edat.

 

10. DENEGACIÓ I RETIRADA DE L'ACCÉS

La Sirena es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que no compleixin aquest Avís legal o altres condicions d’ús aplicables.

 

11. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

La Sirena, després de comunicar-ho als usuaris, es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment els avisos legals, les condicions i els termes d’ús que contenen.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució d’aquest Avís legal es regeixen per la legislació espanyola o andorrana, segons escaigui.

v.13/11/2017


Siguis com siguis, et mereixes el més bo

Newsletter de la sirena No et perdis les novetats, promocions i ofertes exclusives. Només per als subscriptors de la nostra newsletter!